កសាងអនាគត របស់អ្នកជាមួយ អុី ឆែ គ្រុប

ពួកយើងនៅ​ តែត្រូវការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀត សម្រាប់អ្នកបំពេញការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមពិនិត្យមើលឪកាសការងារខាងក្រោម ហើយផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងពាក្យបម្រើការងាររបស់អ្នកមកកាន់ hr@yhhe.com.kh ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ
ឪកាសការងារ

នៅទីនេះយើងគិតគូរពី
ធនធានមនុស្ស 
ជាចំបង

នៅ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប យើងផ្តល់ជូនបុគ្គលិកនូវការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យមានជំនាញដ៏ច្បាស់លាស់​។ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ឱ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅ លើការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ស្នាដៃ និងទេពកោសល្យរបស់បុគ្គលិក។ ក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ការផ្តល់ជាគំនិតល្អៗ និងការជួយក្រុមហ៊ុនអោយសម្រេចបាននូវគោលដៅ ។

ការបង្កើតឡើង

យើងបានរួមគ្នាកសាងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតសំរាប់ក្រុមការងាររបស់ពួកយើង។

ការសិក្សាស្វែងយល់

យើងមើលទៅ លើទំាងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តការបំផុសនៃគំនិត​ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ភាពសប្បាយរីករាយ

ជីវិតនឹងជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនខណៈពេលដែលអ្នកមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការងារ។ ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងក៏មានពេលវេលាសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយផងដែរ។

ឪកាសការងារនៅ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

នៅក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប យើងមានវប្បធម៌ចែករំលែកនូវអត្ថប្រយោជន៍ និងគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់លើធនធានមនុស្សរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានគុណភាពជីវិតល្អប្រសើរ ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកទឹកចិត្តធនធានមនុស្ស។

ប្រាក់បៀរវត្សដែលមានការប្រកួតប្រជែង
ធារារ៉ាប់រង
ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ
ច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ
ច្បាប់សម្រាលមាតុភាព
ការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ 
ឪកាសការងារនៅ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប

ឪកាសការងារថ្មីៗ