កសាង ជាមួយអ្នក

ផលិតផលរបស់យើង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦យើងជឿជាក់ថាគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់សាកសមនឹងទទួលបាននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

នៅក្រុមហ៊ុនអ៊ី ឆែគ្រុប យើងយល់ច្បាស់ពីភាពចាំបាច់នៃសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ។

យើងធានាបានយ៉ាងច្បាស់អំពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន១០០%ចំពោះការផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។

អំពីក្រុមហ៊ុន

គុណភាពដូចដែលលោកអ្នករំពឹងទុក និងជឿទុកចិត្តបាន

ផលិតផលរបស់យើង
អតិថិជនជាចម្បង

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនដែលឲ្យតម្លៃទៅ លើធនធានមនុស្សជាចម្បង។ យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅ លើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងបានគិតគូរជាពិសេសទៅ លើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំផងដែរ។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឈានទៅ ដល់ចំណុចកំពូលនៃស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនាំយកមកនូវការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងរក្សានិរន្តរភាពអាជីវកម្មផងដែរ។

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងទម្រង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៦ នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ យើងខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទៅ ជា អុី ឆែ គ្រុប នៅ ឆ្នាំ២០១២និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសំណង់ដែលឈានមុខគេនៅ ប្រទេសកម្ពុជា។

ផលិតផលរបស់យើង

យើងជាប្រភព និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយសម្ភារៈឈានមុខគេលើវិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់។

នៅ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប យើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ដែលឈានមុខគេ ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហាងទំនិញលក់រាយនៅ កម្ពុជា។​

ផលិតផលរបស់យើង
គម្រោងដែលយើងផ្គត់ផ្គង់

គម្រោងដែលយើងមាន មោទនភាពក្នុងការផ្តង់ផ្គង់

នៅ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប យើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ដែលឈានមុខគេ ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហាងទំនិញលក់រាយនៅ កម្ពុជា។​

ផលិតផលរបស់យើង
អំពីសេវាកម្ម

បានគាំទ្រនូវគម្រោងដែលឈានមុខគេ ជាមួយនឹងជំនាញច្បាស់លាស់ជាច្រើនឆ្នាំរបស់យើង

អំពីសេវាកម្ម
ភាពជឿជាក់ដែលលោក-អ្នកអាចទុកចិត្តបាន

នៅ ទីនេះ ក្រៅ ពីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសំណង់ដែលមានគុណភាពស្តង់ដារខ្ពស់យើងក៏មានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ថែមពិសេស ដើម្បីជាជម្រើសសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្ម។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ