អបអរសាទរខួប ២០ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប!

ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប មានមោទនភាពក្នុងការអបអរខួប ២០ឆ្នាំ របស់យើងចាប់តាំងពីបង្កើតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប មានមោទនភាពក្នុងការអបអរខួប ២០ឆ្នាំ របស់យើងចាប់តាំងពីបង្កើតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។

២០ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមស្វះស្វែងបំពេញគោលដៅរបស់យើងក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប។ យើងបានមកដល់ភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មិត្តរួមការងារយើងគ្រប់ជំនាន់របស់យើង។

ក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះវត្តមាន និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនិងចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

អុី ឆែ គ្រុប កសាង២០ឆ្នាំជាមួយអ្នក!

អត្ថបទផ្សេងៗ