ផលិតផលរបស់យើង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៦យើងជឿជាក់ថាគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់សាកសមនឹងទទួលបាននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

ទាញយក កាតាឡុក
ផលិតផលរបស់យើង

តួរលេខទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប

១២០+

គម្រោងដែលយើងផ្គត់ផ្គង់

៧៨០+

ដេប៉ូដែលយើងចែកចាយ

៤០០+

បុគ្គលិករបស់យើង