សុខភាព

March 9, 2023

ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បរិច្ចាគឈាម សង្គ្រោះជីវិត

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម​ បានរៀបចំកម្មវិធី “បរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត“ ជាលើកទី៤ ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្ស។

អានអត្ថបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Y Chhe Group handing out backpacks at schools as part of their CSR outreach.
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន​ សម្រាប់សហគមន៍របស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនជាចម្បង

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនដែលឲ្យតម្លៃទៅ លើធនធានមនុស្សជាចម្បង។ យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅ លើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងបានគិតគូរជាពិសេសទៅ លើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំផងដែរ។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឈានទៅ ដល់ចំណុចកំពូលនៃស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនាំយកមកនូវការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងរក្សានិរន្តរភាពអាជីវកម្មផងដែរ។