ព័ត៌មាន

October 7, 2022

ការដាក់សម្ពោធ និងបើកដំណើរការិយាល័យតាំងបង្ហាញផលិតផលថ្មីក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប

កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បានធ្វើការដាក់សម្ពោធ និងបើកដំណើរការការិយាល័យតាំងបង្ហាញផលិតផលថ្មី ដែលធ្វើការរចនាសាងសង់និងកែលម្អឡើងវិញដើម្បីនាំយកមកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់អតិថិជន។

អានអត្ថបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Y Chhe Group handing out backpacks at schools as part of their CSR outreach.
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន​ សម្រាប់សហគមន៍របស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនជាចម្បង

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនដែលឲ្យតម្លៃទៅ លើធនធានមនុស្សជាចម្បង។ យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅ លើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងបានគិតគូរជាពិសេសទៅ លើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំផងដែរ។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឈានទៅ ដល់ចំណុចកំពូលនៃស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនាំយកមកនូវការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងរក្សានិរន្តរភាពអាជីវកម្មផងដែរ។