កម្មវិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអបអរសាទ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ក៏ដូចជាអបអរសាទដល់ការរីកចំរើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកយើងផងដែរ។

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីជប់លាងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអបអរសាទ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ក៏ដូចជាអបអរសាទដល់ការរីកចំរើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកយើងផងដែរ។

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បានថ្លែងថា៖ “ពួកយើងសូមសំដែងនូវការសាទរ និងដឹងគុណចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ដែល បានខិតខំធ្វើការនិងចូលរួមជាចំណែកដ៏សកម្ម ដើម្បីភាពរីកចំរើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អត្ថបទផ្សេងៗ