ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បរិច្ចាគឈាម សង្គ្រោះជីវិត

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម​ បានរៀបចំកម្មវិធី “បរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត“ ជាលើកទី៤ ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្ស។

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម​ បានរៀបចំកម្មវិធី “បរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត“ ជាលើកទី៤ ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្ស។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប និងក្រុមការងារ "មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម " ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះ ។ ការលះបង់ និងទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់លោក-អ្នកពិតជាដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នា ។

អត្ថបទផ្សេងៗ