ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ចូលរួមជួយដល់ជនរងគ្រោះទាន់ពេលវេលា

កាល​ពីថ្ងៃ​​សុក្រទី​១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បាន​នាំ​យក​អំណោយ​ជាអង្ករចំនួន ១០តោន ទៅ​ផ្តល់​ជូន​​សាលា​ខេត្ត កណ្តាល ដើម្បី​ចូលរួម​ជា​មួយនឹង​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​​ដែល​កំពុង​តែ​ជួប​ប្រទះ​ដោយ​សារ​តែ​ទឹក​ជំនន់​។

កាល​ពីថ្ងៃ​​សុក្រទី​១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បាន​នាំ​យក​អំណោយ​ជាអង្ករចំនួន ១០តោន ទៅ​ផ្តល់​ជូន​​សាលា​ខេត្ត កណ្តាល ដើម្បី​ចូលរួម​ជា​មួយនឹង​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​​ដែល​កំពុង​តែ​ជួប​ប្រទះ​ដោយ​សារ​តែ​ទឹក​ជំនន់​។

សកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះ ស្តែងឱ្យឃើញអំពីការជួយគិតគូរ និងក្តីអាណិតស្រលាញ់ចំពោះជនរួមឈាម ដោយឈរលើបុព្វហេតុជាតិសាមគ្គី ជាធ្លុងមួយក្នុងស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសជាតិបាននឹងកំពុងជួបប្រទះគ្រោះភ័យ។

យើងជឿជាក់ថាការ​ចូលរួម​គាំទ្រ និង​អភិវឌ្ឍ​សង្គមក៏ដូចជា ​ប្រទេស​ជាតិទាំងមូល គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុង​ការជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមាន ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទៅ​មុខ​ជា​និច្ច។

អត្ថបទផ្សេងៗ