ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគីរី

នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគីរី ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់រយៈ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគីរី ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់រយៈ ពេល ២យប់ ៣ថ្ងៃ ក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ចាប់ភាពឲ្យមានការចូលរួមចែករំលែក ភាពសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អ រវាងនិយោជិកនៃផ្នែកទាំង អស់ និងសម្តែងការកោតសសើរដល់ពួកគេក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អត្ថបទផ្សេងៗ