សេវាកម្មអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ

ដើម្បីបំពាក់បំប៉ន និងលើកកម្ពស់ជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនដល់បុគ្គលិកសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ «សេវាកម្មអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ»

ដើម្បីបំពាក់បំប៉ន និងលើកកម្ពស់ជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនដល់បុគ្គលិកសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ «សេវាកម្មអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ» ដល់បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

អត្ថបទផ្សេងៗ