ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ចែកមួកសុវត្ថិភាពដល់អតិថិជនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានធ្វើការចុះចែកមួកសុវិត្ថភាពជូនដល់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់ដេប៉ូលក់សម្ភារសំណង់ នៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុងនានា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ។

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានធ្វើការចុះចែកមួកសុវិត្ថភាពជូនដល់អតិថិជនដែលជាម្ចាស់ដេប៉ូលក់សម្ភារសំណង់ នៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុងនានាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ។

សកម្មភាពចែកមួកសុវត្ថិភាពនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង​ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដោយយើងឃើញថាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរៀងរាល់ពេលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវ អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់​ឲ្យ​នៅក​ម្រិ​តទាបបំផុត​។ ដោយអាទិភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប គឺសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន។

អត្ថបទផ្សេងៗ