ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម

កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុបបានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ក្រោមទស្សនទាន «ផុ្តល់ឈាម ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់» ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាកង្វះខាតឈាមនិងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់ជនរងគ្រោះ ព្រមទាំងអ្នកជំងឺមានតម្រូវការឈាម។

នេះគឺជាលើកទី៣ហើយ ដែលក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុបបានបំផុសគំនិតដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដើម្បីសង្រ្គោះជីវិតអ្នកដែលត្រូវការឈាម។

ចូរបង្ហាញភាពក្លាហាន ក៏ដូចជាក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកដោយចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នា

អុី ឆែ គ្រុបកសាងអនាគតជាមួយអ្នក!

អត្ថបទផ្សេងៗ